Riskanalys – Systembolaget

Systembolaget logotyp

För att få en samlad bild av riskerna inom Systembolaget inför verksamhetsplaneringen 2013 genomförde Pierre Wettergren (CCG) en riskanalys av verksamheten. Analysen genomfördes genom sex workshops på enhetsnivå (Försäljning, Varuförsörjning, IT, Ekonomi och Administration, Etablering och Fastighet, samt Personal och Kompetens). Därutöver genomfördes intervjuer med Systembolagets ledning och ytterligare ett antal nyckelpersoner.

Short notice – mission impossible for most …

Under de senaste åren hade Systembolaget använt ett av de fyra stora konsultbolagen för den övergripande riskanalysen. Det blev dock klart att årets analys krävde både snabbhet och kvalitet som endast ett digitaliserat inkluderande angrepp klarade av att möta.

Structured collaboration

Angreppet vi arbetar efter följer ISO 31000 Risk Management standard, och likt alla andra ISO-standarder är det en väl-definierad strukturerad process lätt att följa, lätt att genomföra med stöd av digitala samverkanslösningar.

ROC – Return On Collaboration

Tack vare en öppen dialog med kunden fick vi underlag om hur föregående års riskanalyser gått till och kunde jämföra detta med vårt kollaborativa och demokratiska angrepp. När vi gör jämförelser som denna utgår vi ifrån ROC – Return On Collaboration – och de tre däri angivna dimensionerna:
– Speed (snabbhet, tidsåtgång): Total tid åtgången för respektive aktivitet sammanslaget till total åtgången tid.
– Quality (kvalitet): Kvantitet av data, grad av opåverkat data dvs bias, grad av djup dvs inkluderingsdjupet, grad av innovation, grad av förenlighet, grad av transparens, och antalet nödvändiga itterationer.
– Economy of Effort (kostnad per insats): Kostnad för insamling, kostnad för deltagande, administrativa kostnader som t.ex. rapportskrivningar, kostnad för analyser, kostnader för genomförande av workshopar.

Nyttohemtagning

Den organisationsövergripande riskanalysen kunde genomföras med följande positiva resultat för kunden:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: