Workshop – Var brister skyddsnätet?

Har du kunskap om våld i nära relation, ofrivilligt eller professionellt? Nu kan du vara med och förbättra samhället med din kunskap. Vi bjuder in alla intressenter runt våld i nära relation till en digital workshop för att identifiera på vilket sätt samhället brister i att ge rätt hjälp och stöd. Med denna workshop vill vi vända på perspektivet och synliggöra att alla myndigheter har ett ansvar att arbeta med denna fråga på helt nya sätt. Fokus är att identifiera var det finns potential att bli bättre så vi kan minska våldets konsekvenser och spara samhällets resurser.

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Endast 10 procent anmäler och var fjärde kvinna har någon gång varit i en destruktiv relation. Mörkertalet är enormt. Vi måste tänka om och tänka nytt kring våld för att komma framåt!

Här hittar du länken till: Workshop Var brister skyddsnätet?

VILKA FÅR DELTA?
Alla intressenter runt våld i nära är välkomna att delta. Huvudintressenterna är de brottsutsatta och deras anhöriga. De har unika erfarenheter som kan användas för att identifiera brister i vårt skyddsnät. Men alla är som sagt välkomna att delta i workshopen som sker digitalt online fram till 31 jan 2021.

Allt är anonymt. När man loggat in och börjar skriva så väljer man vilken grupp man tillhör. Syftet med att inkludera olika grupper är att det finns många som har stor kunskap som bygger på olika typer av erfarenheter och de har goda idéer om hur man skulle kunna arbeta med våld i nära. De brottsutsatta och deras anhöriga är en röst som nästan aldrig kommer fram utan blir ofta filtrerad genom andra. Genom att synliggöra olika grupper kan man stärka deras röst. Forskare är en annan röst som sällan hörs men som är viktig för att föra arbetet framåt.
Gruppindelning i workshopen:

 1. Våldsutsatt/ anhörig
 2. Stödorganisation
 3. Forskare
 4. Politiker
 5. Mötande /utredande personal som kommer i kontakt med våld i nära relation i sitt arbete
 6. Andra intressenter som t.ex advokat, konsulter m.fl

HUR
Workshopen är gratis, digital och du loggar in via dator, mobil eller surfplatta. Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras inlägg. Du är anonym men ditt inlägg kommer att bli synligt för andra som är inne i workshopen när du trycker enter. Det är därför viktigt att du är noga med att skriva helt avidentifierad information. Ange inga namn, orter eller saker som går att känna igen. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera de delar av ett inlägg som bryter mot ovanstående för att säkerställa att vi följer GDPR.
TIPS! Använd workshopen som diskussionunderlag i ett arbetsgrupp och skriv in vad ni kommer fram till.

Så här ser det ut inne i workshopen. Det finns elva mappar och man väljer det område där man upptäckt brister.

VAD HÄNDER SEDAN?

Alla insamlade synpunkter blir till en rapport som kommer att överlämnas till ansvariga politiker samt till generaldirektörer för de olika myndigheterna. Man kan säga att det blir ett upprop, en namnlista men utan namn. Det är mer att likna vid en todo-lista till politiker som är noggrant specificerad av dem med störst erfarenhet av våld i nära relation.

Det som skrivs i workshopen bli synligt för alla som loggar in nu och framåt och rapporten efteråt kommer att bli offentlig enligt offentlighetsprincipen när den överlämnas till en myndighet eller till riksdagen.

SYFTET MED WORKSHOP – VAR BRISTER SKYDDSNÄTET:

 • Samla in kunskap och erfarenheter från alla intressenter runt våld i nära relation
 • Identifiera systemfel och avvikelser så att de kan rättas till

MÅLET ÄR ATT BIDRA TILL:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

VÅLDETS FASER

Våld i nära relation pågår ofta under lång tid och har flera faser:

 1. Normalisering, man vet inte om att man lever i en destruktiv relation
 2. Uppvaknande, insikt om att man behöver lämna
 3. Lämnandet, här eskalerar våldet och kan snabbt bli mycket farligt
 4. Eftervåld, kan pågå i många år i synnerhet om man har barn tillsammans

Det huvudsakliga stödet i samhället finns i fas 3 och bygger på att det finns fysiskt våld och att kvinnan eller någon annan vågat göra en polisanmälan. Men våldet kan se ut på många sätt och pågå i decennier. Därför är det viktigt öka kunskapen om våldets faser så att myndigheter kan utforma riktlinjer och stöd för alla de olika faserna med syfte att avbryta våldet tidigare, minska konsekvenserna av våld samt läka och bygga upp livet igen för de medborgare som drabbats.Initiativtagare till denna workshop är Maria Larsson på Clever Collaboration Group AB. Hon har arbetat med sociala innovationer på olika sätt efter att hon av egen erfarenhet förstod hur illa det ser ut med stödet från samhället i dessa, oftast hopplösa situationer.

För att minska våldets konsekvenser
måste vi förstå dess mekanismer!
/Maria Larsson

 

“Våld i nära relation är ett svårt och komplext område. Därför måste man arbeta på många olika fronter samt hitta nya vägar. Det är tydligt att de gängse sätten att arbeta med våld i nära relation inte räcker till på långa vägar. Vi måste tänka om och tänka nytt. Bredda och få nya perspektiv. Att ta in alla intressenter är den i särklass viktigaste faktorn för att nå framgång. Tänk om man inom t.ex bilindustrin bara byggde en bil utan att säkerställa att den fungerar i alla lägen eller vad deras kunder gillar/behöver. Myndigheter borde mäta sin måluppfyllnadsgrad med hänsyn till sitt uppdrag kontra sin leverans, i en mycket högre omfattning än vad som sker idag för att tidigare se vad som fungerar och inte.” säger Maria.

Bakom denna workshop står Clever Collaboration Group AB. Detta är en del av vårt samhällsengagemang / CSR- arbete, som vi gör därför att vi kan och vill hjälpa till med vår kunskap om risk, säkerhet, kontinuitet och verksamhetsutveckling. Workshopen är byggd i en plattform för digitalt mötesstöd som heter Xleap och medger en rad olika användningsområden för att processa och förädla information.
Vi kopplar vårt samhällsengagemang mot FN:s deklaration om Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt Agenda 2030 för ett hållbart samhälle och denna workshop adresserar följande mål i Agenda 2030:

MÅL 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
3.2 FÖRHINDRA ALLA DÖDSFALL SOM HADE KUNNAT FÖREBYGGAS BLAND BARN UNDER FEM ÅR
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA
3.5 FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK
3.7 TILLGÄNGLIGGÖR REPRODUKTIV HÄLSOVÅRD, FAMILJEPLANERING OCH UTBILDNING FÖR ALLA
3.8 TILLGÄNGLIGGÖR SJUKVÅRD FÖR ALLA

MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET
5.1  UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.2  UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.3  AVSKAFFA TVÅNGSÄKTENSKAP OCH KÖNSSTYMPNING
5.6  ALLMÄN TILLGÅNG TILL SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER
5.B  STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK
5.C  SKAPA LAGAR OCH HANDLINGSPLANER FÖR JÄMSTÄLLDHET

MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET
10.2  FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
10.4  ANTA SKATTE- OCH SOCIALSKYDDSPOLITIK SOM FRÄMJAR JÄMLIKHET

MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
11.1  SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD
11.B  IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKTIVITET OCH KATASTROF-RISKREDUCERING

MÅL 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
16.1  MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN
16.2  SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE, MÄNNISKOHANDEL OCH VÅLD
16.3  FRÄMJA RÄTTSSÄKERHET OCH SÄKERSTÄLL TILLGÅNG TILL RÄTTVISA
16.6  BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER
16.7  SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE
16.9  SÄKERSTÄLL JURIDISK IDENTITET FÖR ALLA
16.10  SÄKERSTÄLLA ALLMÄN TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH SKYDDA DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA
16.A  STÄRK DE NATIONELLA INSTITUTIONER SOM FÖREBYGGER VÅLD, TERRORISM OCH BROTTSLIGHET
16.B  FRÄMJA OCH VERKSTÄLL ICKE-DISKRIMINERANDE POLITIK OCH LAGSTIFTNING

Tack för att du vill hjälpa till att uppfylla FNs globala mål och verka för mänskliga rättigheter i praktiken! / Team CCG

Vill du veta mer? Kontakta: maria.larsson@ccgeurope.com eller 0708384848

 

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: