Inom området folkhälsa bidrar våra konsulter till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 samt Sveriges folkhälsopolitiska mål. 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 

Läs mer om FN:s Globala mål här https://www.globalamalen.se/ 

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är att genom folkhälsopolitiken skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens åtta målområden här  https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsoarbete/folkhalsopolitikens-mal/de-atta-malomradena-inom-folkhalsopolitiken/ 

Genom smarta och effektiva samarbetslösningar bidrar våra konsulter med att frigöra den inneboende kraft som finns i samhället när vi bjuder in alla som är berörda till delaktighet och dialog. 

Just nu har vi extra fokus på: 

  • Våld i nära relation 

Workshop Var brister skyddsnätet https://www.ccgeurope.com/2020/07/10/workshop-var-brister-skyddsnatet/