Ledningssystem

 

Effektiv kommunikation

Ett Ledningssystem är högsta ledningens verktyg för att se till att verksamheten bedrivs enligt de fasta riktlinjer som organisationen har för att kunna uppnå sina gemensamma mål. Systemet måste omfatta verksamhetens alla delar och utgör samtidigt ett stöd för alla medarbetare i deras dagliga arbeten. De positiva effekter som är att vänta efter införandet av ett väl fungerande ledningssystem är många. Dessa innefattar förbättrad kvalitet, konkurrenskraft och kostnadseffektivitet, reducerad miljöpåverkan, ökad medarbetarnöjdhet och minskad sjukfrånvaro samt förbättrad image och trovärdighet.

För kvalitetsledningssystem, ett verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001, har flera studier påvisat att det finns en koppling mellan certifiering och en högre lönsamhet samt ett högre företagsvärde. Även för ledningssystem inom andra områden är effekterna tydliga då systemen ger ledningen bättre verktyg för styrning och uppföljning.

Meeting Sphere kan med sina unika egenskaper spela en viktig roll genom hela ledningssystemets livscykel. Detta innefattar att lägga grund och bestämma innehåll före, under implementering, och efter införandet.

” Meeting Sphere är effektiv kommunikation!”