Fler nyheter utifrån tema

Bli uppdaterad direkt!

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen!

På höstens första Clever Digifika med Jan Winroth på temat Healthy Workplace – ett samtal kring hur vi kan utveckla hälsosamma och hållbara medarbetare och verksamheter pratade vi om hur kan vi få medarbetare och organisationer att må bra, fungerar över tid, se till att det finns tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag och de krav som ställs – och för att kunna förverkliga organisations mål.

Jan Winroth började digifikan med att berätta om sina 15 år på Vattenfall där han fick förmånen att driva friskvårdsarbetet med starkt stöd av ledningen. Tack vare att frågorna lyftes till en strategisk nivå blev den prioriterad i organisationen över lång tid. Janne har arbetat vidare utifrån perspektivet hälsa på arbetsplatsen och hur man främjar goda arbetsvillkor och klimat på arbetsplatsen för att gå vidare till att integrera frågorna in i ledning- och styrning och därmed grunda begreppet Organisationshälsa.

I sin roll som universitetslektor på Högskolan Väst har Janne utbildat blivande hälsovetare sedan 1988 och idag leder han populära distanskurser på temat Organisatorisk och social arbetsmiljö och är författare till boken Organisationshälsa – en bok om hållbart arbetsliv. På CCG Europe är vi extra glada över att få arbeta med Janne i initativet Healthy Workplace Sweden där han bidrar med sin samlade klokskap inom fältet.

Vår gäst och deltagarna delade vidare med sig av sina tankar kring idé – teori – praktik som utgångspunkt för samtalet kring hur vi utvecklar ett Healthy Workplace.

Idén salutogenes

Salutogenes innebär läran om det friska (hälsa) och vilka faktorer som bidrar till god hälsa. Salutogenes som idé skiljer sig från patogenes som är läran om det sjuka (ohälsa) och vilka faktorer som orsakar ohälsa och sjukdom.

Teori som stödjer den salutogena idén

För att finna det teoretiska ramverket som stödjer den salutogena idén söker vi inom fältet Hälsopromotion. Där finner vi ett ramverk som förklarar hälsa och främjande, förändring och lärande och systemteori.

Från tanke till handling – praktik

När vi har vårt teoretiska ramverk kan vi översätta tanke till handling. Hälsofrämjande arbete bygger på att i organisationen systematiskt och processinriktat arbeta för att:

 1. Skapa goda arbetsvillkor genom att arbeta fram organisatoriskt ramverk (struktur) som stödjer den salutogena idén. Det kan till exempel vara att inkludera den salutogena -idén i policydokument och ledning- och styrningssystem.
 2. Utveckla ett gott arbetsklimat genom att utveckla stödjande miljöer. Det kan vara att arbeta med hur och när vi pratar med varandra, hur vi introducerar nyanställda och hur vi skapar ett positivt samtalsklimat där vi får lov att testa oss fram och lära av varandra.
 3.  Utveckla resurser på individnivå genom till exempel friskvårdsaktiviteter, medarbetarsamtal och kompetensutveckling.

För att få direkt kontakt med Jan Winroth kan du maila jan.winroth@hv.se. Du kommer också under hösten kunna följa hans arbete i Healthy Workplace Sweden via hemsidan (under uppbyggnad) www.healthyworkplacesweden.se.

Kommande teman Hösten 2020

Anmäl dig genom att skicka e-post till hello@ccgeurope.com. Vi skickar en mötesinbjudan med länk till Teams möte strax innan.

Onsdag 2 september kl 10.00
I skuggan av strålkastarens ljus – vad händer när chefen inte ser på? med Dr Jan Wickenberg (Chalmers University of Technology)

Onsdag 16 september kl 10.00
Arbetsmiljö som en del av verksamhetsplaneringen- hur myndigheten arbetar med strategiskt arbetsmiljöarbete med Nina Bengtsson (Arbetsförmedlingen)

Onsdag 30 september kl 10.00
A piece of the boardroom pie – ett samtal om vad som driver styrelsers engagemang i hälsa- och arbetsmiljöfrågor med dr Caroline Lornudd (Lornudd Consulting AB, Karolinska Institutet)

Onsdag 14 oktober kl 10.00-10.30
Combating sexual haressment – a conversation about research on sexual haressment in Bosnia and Herzegovina with J.D. Lejla Gacanica (This Clever Digifika will be in english.)

Nya gäster

Har du ett tema inom Säkerhet och Arbetsmiljö du skulle vilja lyfta på Clever Digifika kan du tipsa oss om spännande gäster. Hör i så fall av dig till hello@ccgeurope.com.

Tidigare teman (klicka på länken för att läsa en sammanfattning)

– Vattna rötterna, då finns det inget som kan stå emot! med Thomas Larsson (EQonsulting AB)
Transformation Rwanda- ett samtal om socialt, kommersiellt och hållbart entrepenörskap i Rwanda med Ola Ekman
– Informationssäkra din verksamhet! med Björn Bengtsson (2bSec)
– Våld i nära relation! Hur kan arbetsplatsen hjälpa? med Maria Larsson (Clever Collaboration Group)
– Arbetsmiljöarbete från hemmakontoret med Carolin Wilhelm (Clever Collaboration Group)
– Risk- och konsekvensanalys i Coronas spår med Pierre Wettergren (Clever Collaboration Group)

GDPR: I och med anmälan till Clever Digifika godkänner du att vi sparar din e-postadress för framtida inbjudningar till event och aktiviteter. Din e-postadress kan komma att bli synlig för övrig deltagare i samband med utskick av länk. Du kan när som helst höra av dig till hello@ccgeurope.com och be om att bli raderad från maillista. Vi tar inga bilder på mötet och inget spelas in. Du väljer själv om du vill delta med din kamera på eller av.

Har du kunskap om våld i nära relation, ofrivilligt eller professionellt? Nu kan du vara med och förbättra samhället med din kunskap. Vi bjuder in alla intressenter runt våld i nära relation till en digital workshop för att identifiera på vilket sätt samhället brister i att ge rätt hjälp och stöd. Med denna workshop vill vi vända på perspektivet och synliggöra att alla myndigheter har ett ansvar att arbeta med denna fråga på helt nya sätt. Fokus är att identifiera var det finns potential att bli bättre så vi kan minska våldets konsekvenser och spara samhällets resurser.
Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Endast 10 procent anmäler och var fjärde kvinna har någon gång varit i en destruktiv relation. Mörkertalet är enormt. Vi måste tänka om och tänka nytt kring våld för att komma framåt!


VILKA FÅR DELTA?
Alla intressenter runt våld i nära är välkomna att delta. Huvudintressenterna är de brottsutsatta och deras anhöriga. De har unika erfarenheter som kan användas för att identifiera brister i vårt skyddsnät. Men alla är som sagt välkomna att delta i workshopen som sker digitalt online under hela sommaren.

Allt är anonymt. När man loggat in och börjar skriva så väljer man vilken grupp man tillhör. Syftet med att inkludera olika grupper är att det finns många som har stor kunskap som bygger på olika typer av erfarenheter och de har goda idéer om hur man skulle kunna arbeta med våld i nära. De brottsutsatta och deras anhöriga är en röst som nästan aldrig kommer fram utan blir ofta filtrerad genom andra. Genom att synliggöra olika grupper kan man stärka deras röst. Forskare är en annan röst som sällan hörs men som är viktig för att föra arbetet framåt.
Gruppindelning i workshopen:

 1. Våldsutsatt/ anhörig
 2. Stödorganisation
 3. Forskare
 4. Politiker
 5. Mötande /utredande personal som kommer i kontakt med våld i nära relation i sitt arbete
 6. Andra intressenter som t.ex advokat, konsulter m.fl

VAR
Här hittar du länken till Workshop Var brister skyddsnätet? .

HUR
Workshopen är gratis, digital och du loggar in via dator, mobil eller surfplatta. Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras inlägg. Du är anonym men ditt inlägg kommer att bli synligt för andra som är inne i workshopen när du trycker enter. Det är därför viktigt att du är noga med att skriva helt avidentifierad information. Ange inga namn, orter eller saker som går att känna igen. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera de delar av ett inlägg som bryter mot ovanstående för att säkerställa att vi följer GDPR.
TIPS! Använd workshopen som diskussionunderlag i ett arbetsgrupp och skriv in vad ni kommer fram till.

Så här ser det ut inne i workshopen. Man väljer det område där man upptäckt brister.
Mappar som inte syns på bilden ringar in följande områden:
7. Arbetsförmedlingen 8. Stöd- och intresseföreningar 9. Konsekvenser av Våld i nära 10. Skatteverket 11. Tillsynsmyndigheter

NÄR
Workshopen pågår dygnet runt. Workshopen stängs söndagen den 4 oktober kl 24.00.

OBS! Tiden för workshopen har förlängts från 31 augusti.

VAD HÄNDER SEDAN?
Alla insamlade synpunkter blir till en rapport som kommer att överlämnas till ansvariga politiker samt till generaldirektörer för de olika myndigheterna. Man kan säga att det blir ett upprop, en namnlista men utan namn. Det är mer att likna vid en todo-lista till politiker som är noggrant specificerad av dem med störst erfarenhet av våld i nära relation.

Det som skrivs i workshopen bli synligt för alla som loggar in nu och framåt och rapporten efteråt kommer att bli offentlig enligt offentlighetsprincipen när den överlämnas till en myndighet eller till riksdagen.

Vi måste tänka och göra på nya sätt runt våld!

SYFTET MED WORKSHOP – VAR BRISTER SKYDDSNÄTET:

 • Samla in kunskap och erfarenheter från alla intressenter runt våld i nära relation
 • Identifiera systemfel och avvikelser så att de kan rättas till

MÅLET ÄR ATT BIDRA TILL:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

VÅLDETS FASER

Våld i nära relation pågår ofta under lång tid och har flera faser:

 1. Normalisering, man vet inte om att man lever i en destruktiv relation
 2. Uppvaknande, insikt om att man behöver lämna
 3. Lämnandet, här eskalerar våldet och kan snabbt bli mycket farligt
 4. Eftervåld, kan pågå i många år i synnerhet om man har barn tillsammans

Det huvudsakliga stödet i samhället finns i fas 3 och bygger på att det finns fysiskt våld och att kvinnan eller någon annan vågat göra en polisanmälan. Men våldet kan se ut på många sätt och pågå i decennier. Därför är det viktigt öka kunskapen om våldets faser så att myndigheter kan utforma riktlinjer och stöd för alla de olika faserna med syfte att avbryta våldet tidigare, minska konsekvenserna av våld samt läka och bygga upp livet igen för de medborgare som drabbats.

För att minska våldets konsekvenser
måste vi förstå dess mekanismer! Maria Larsson

Initiativtagare till denna workshop är Maria Larsson på Clever Collaboration Group. Hon har arbetat med sociala innovationer på olika sätt efter att hon av egen erfarenhet förstod hur illa det ser ut med stödet från samhället i dessa oftast hopplösa situationer.

”Våld i nära relation är ett svårt och komplext område. Därför måste man arbeta på många olika fronter samt hitta nya vägar. Det är tydligt att de gängse sätten att arbeta med våld i nära relation inte räcker till på långa vägar. Vi måste tänka om och tänka nytt. Bredda och få nya perspektiv. Att ta in alla intressenter är den i särklass viktigaste faktorn för att nå framgång. Tänk om man inom t.ex bilindustrin bara byggde en bil utan att säkerställa att den fungerar i alla lägen eller vad deras kunder gillar/behöver. Myndigheter borde mäta sin måluppfyllnadsgrad med hänsyn till sitt uppdrag kontra sin leverans, i en mycket högre omfattning än vad som sker idag för att tidigare se vad som fungerar och inte.” säger Maria.


Bakom denna workshop står Clever Collaboration Group AB. Detta är en del av vårt samhällsengagemang / CSR- arbete, som vi gör därför att vi kan och vill hjälpa till med vår kunskap om risk, säkerhet, kontinuitet och verksamhetsutveckling. Workshopen är byggd i en plattform för digitalt mötesstöd som heter MeetingSphere och medger en rad olika användningsområden för att processa och förädla information.
Vi kopplar vårt samhällsengagemang mot FN:s deklaration om Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt Agenda 2030 för ett hållbart samhälle och denna workshop adresserar följande mål i Agenda 2030:

MÅL 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
3.2 FÖRHINDRA ALLA DÖDSFALL SOM HADE KUNNAT FÖREBYGGAS BLAND BARN UNDER FEM ÅR
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA
3.5 FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK
3.7 TILLGÄNGLIGGÖR REPRODUKTIV HÄLSOVÅRD, FAMILJEPLANERING OCH UTBILDNING FÖR ALLA
3.8 TILLGÄNGLIGGÖR SJUKVÅRD FÖR ALLA

MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET
5.1  UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.2  UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.3  AVSKAFFA TVÅNGSÄKTENSKAP OCH KÖNSSTYMPNING
5.6  ALLMÄN TILLGÅNG TILL SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER
5.B  STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK
5.C  SKAPA LAGAR OCH HANDLINGSPLANER FÖR JÄMSTÄLLDHET

MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET
10.2  FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
10.4  ANTA SKATTE- OCH SOCIALSKYDDSPOLITIK SOM FRÄMJAR JÄMLIKHET

MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
11.1  SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD
11.B  IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKTIVITET OCH KATASTROF-RISKREDUCERING

MÅL 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
16.1  MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN
16.2  SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE, MÄNNISKOHANDEL OCH VÅLD
16.3  FRÄMJA RÄTTSSÄKERHET OCH SÄKERSTÄLL TILLGÅNG TILL RÄTTVISA
16.6  BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER
16.7  SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE
16.9  SÄKERSTÄLL JURIDISK IDENTITET FÖR ALLA
16.10  SÄKERSTÄLLA ALLMÄN TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH SKYDDA DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA
16.A  STÄRK DE NATIONELLA INSTITUTIONER SOM FÖREBYGGER VÅLD, TERRORISM OCH BROTTSLIGHET
16.B  FRÄMJA OCH VERKSTÄLL ICKE-DISKRIMINERANDE POLITIK OCH LAGSTIFTNING

Tack för att du vill hjälpa till att uppfylla FNs globala mål och verka för mänskliga rättigheter i praktiken!
/ Team CCG

Vill du veta mer? Kontakta: maria.larsson@ccgeurope.com eller 0708384848

Aktivism mot våld – använd hashtaggen #skyddsnätet
Du kan själv bli en faktor för förändring genom att delta i workshopen och dela den på sociala medier så att andra hittar hit och kan bidra. Använd då hashtaggen #skyddsnätet så att andra kan hitta hit.
Andra hashtags som är bra är att följa eller använda är #kvinnofrid #våldinärarelation #gömdakvinnor #barnkonventionen #barnrätt

11/8, 18/8 och 8/9 kl 9.00-16.00 klassrum online

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning är en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Den ger kunskaper om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar, samtidigt som den ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Vi gör den Clever genom att köra en traditionell klassrumsutbildning helt online via digital plattform.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Kursen passar även för dig som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna:

 • Ha kännedom om arbetsmiljölagen och angränsande lagstiftning, de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna samt avtalsfrågor
 • Ha kännedom om fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
 • Ha kännedom om och förståelse för interna och externa aktörers roller, ansvar och samverkan
 • Ha kännedom om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med korta övningar och två längre grupparbeten som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna har olika teman:

Dag 1 – Samverkan, regler och roller.
Dag 2 – Upptäcka och hantera risker.
Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen.

För mer information om innehåll och upplägg går det bra att kontakta oss.

Investering

8 900 kr exkl moms / person inkl kursmaterial.
Är ni flera deltagare från samma arbetsgivare? Kontakta oss för rabatt.
Vi kan också köra företagsanpassade utbildningar.

Datum och anmälan

11/8, 18/8 och 8/9 kl 09.00-16.00 + en uppföljning på 2 timmar ca 2 månader efter utbildning på ett datum som deltagarna gemensamt bestämmer.
Vi tar emot 6-12 deltagare och utbildningen genomförs helt online med stöd av digitala plattformar.
Anmälan sker via e-post till carolin.wilhelm@ccgeurope.com.

Utbildare

Carolin Wilhelm är erfaren och uppskattad kunskapsförmedlare och handledare inom området Hälsa och Arbetsmiljö. Hon har sedan 2006 arbetat med hälsa- och arbetsmiljöfrågor som egenföretagare, konsult inom företagshälsa och konsult inom health & safety. Deltagare på Carolins utbildningar ger ofta feedback på att hon är en glädjespridare, lyhörd, pedagogisk och har hög kompetens inom området.

Helena Klingström Lundberg är diplomerad BAM-handledare med lång erfarenhet av ledarskap, utbildning och digitalt lärande. Med bakgrund inom IT och flera ledarroller startade hon Hariett AB 2010 och tagit fram utbildningar inom säkerhet, hälsa och social & organisatorisk arbetsmiljö. Med inställningen att enkelt är bäst och att ta tillvara på det som finns till hands lyckas hon göra mycket även av det lilla.

BAM Bättre arbetsmiljöutbildning – Online erbjuds i samarbete mellan Clever Collaboration Group Europe AB och Hariett AB.

CCG Europe förändrar sättet människor arbetar tillsammans inom säkerhet och arbetsmiljö, genom att frigöra den inneboende kraften hos människor och organisationer för utveckling mot mer hållbara verksamheter och samhällen via digitalt stöd, strategisk ledning och coachning samt utbildning.

Hariett startade 2010 med en idé om att utbildning kan göra så mycket mer. Genom att ha ett genomarbetat tänk kring utbildning och lärande borde verksamheter kunna växa och öka både effektivitet och konkurrenskraft genom kunskap. Med en lång erfarenhet inom IT, e-Learning och som kursledare drog Helena 2010 igång Hariett AB.

Stop the pandemic: Safety and health at work can save lives

Recognizing the great challenge that governments, employers, workers and whole societies are facing worldwide to combat the COVID-19 pandemic, ILO International Labour Organization will focus the World Day for Safety and Health at Work on addressing the outbreak of infectious diseases at work, focusing on the COVID-19 pandemic.

”Concern is growing over the continuing rise in COVID-19 infections in some parts of the world and the ability to sustain declining rates in others. Governments, employers, workers and their organizations face enormous challenges as they try to combat the COVID-19 pandemic and protect safety and health at work. Beyond the immediate crisis, there are also concerns about resuming activity in a manner that sustains progress made in suppressing transmission.

The World Day for Safety and Health at Work will focus on addressing the outbreak of infectious diseases at work, focussing on the COVID-19 pandemic. The aim is to stimulate national tripartite dialogue on safety and health at work. The ILO is using this day to raise awareness on the adoption of safe practices in workplaces and the role that occupational safety and health (OSH) services play. It will also focus on the medium to long-term, including recovery and future preparedness, in particular, integrating measures into OSH management systems and policies at the national and enterprise levels.”

Activities

ILO Report: In the face of a pandemic: Ensuring Safety and Health at Work

Toolbox: Clever Risk Management Online – a digital and collaborative way of risk management to support your organization in an efficient, inclusive and safe way at a distance and online.

April 28 , 3 pm (Geneva) ILO Webinar Stop the pandemic: Safety and health at work can save lives

April 29, 10 am (Stockholm) Clever Digifika – a digital fika on workrelated topics
”Riskmanagement in the after effects of Corona” with Clever Collaboration Group CEO Pierre Wettergren (In swedish / english)

Varannan onsdag kl 10 är det öppen digifika med oss på Clever Collaboration Group. Du fixar egen fika och vi bjuder på en stunds härvaro tillsammans med ett tema och en gäst som berättar om något inom området säkerhet och arbetsmiljö. Det går bra att ställa frågor och reflektera via chatten eller live när det finns utrymme.

Anmäl dig genom att skicka e-post till hello@ccgeurope.com. Vi skickar en mötesinbjudan med länk till Teams möte strax innan.

GDPR: I och med anmälan till Clever Digifika godkänner du att vi sparar din e-postadress för framtida inbjudningar till event och aktiviteter. Du kan när som helst höra av dig till hello@ccgeurope.com och be om att bli raderad från maillista. Vi tar inga bilder på mötet och inget spelas in. Du väljer själv om du vill delta med din kamera på eller av.

Teman

Onsdag 8 juli kl 10.00-10.30
Går jag till jobbet för att jag vill eller måste? – Ett samtal om medarbetarengagemang med Thomas Larsson (EQonsulting)

9 juli – 18 augusti tar vi semester från Clever Digifika

Onsdag 19 augusti kl 10.00-10.30
Healthy Workplace – ett samtal kring hur vi kan utveckla hälsosamma och hållbara medarbetare och verksamheter med Jan Winroth (Högskolan Väst och Institutet för stressmedicin)

Onsdag 2 september kl 10.00-10.30
I skuggan av strålkastarens ljus – vad händer när chefen inte ser på? med Dr Jan Wickenberg (Chalmers University of Technology)

Onsdag 16 september kl 10.00-10.30
Arbetsmiljö som en del av verksamhetsplaneringen- hur myndigheten arbetar med strategiskt arbetsmiljöarbete med Nina Bengtsson (Arbetsförmedlingen)

Onsdag 30 september kl 10.00-10.30
A piece of the boardroom pie – ett samtal om vad som driver styrelsers engagemang i hälsa- och arbetsmiljöfrågor med dr Caroline Lornudd (Lornudd Consulting AB, Karolinska Institutet)

Onsdag 14 oktober kl 10.00-10.30
Combating sexual haressment – a conversation about research on sexual haressment in Bosnia and Herzegovina with J.D. Lejla Gacanica (This Clever Digifika will be in english.)

Nya gäster

Har du ett tema inom Säkerhet och Arbetsmiljö du skulle vilja lyfta på Clever Digifika kan du tipsa oss om spännande gäster. Hör i så fall av dig till hallo@ccgeurope.com.

Tidigare teman (klicka på länken för att läsa en sammanfattning)

Transformation Rwanda- ett samtal om socialt, kommersiellt och hållbart entrepenörskap i Rwanda med Ola Ekman
Informationssäkra din verksamhet! med Björn Bengtsson (2bSec)
Våld i nära relation! Hur kan arbetsplatsen hjälpa? med Maria Larsson (Clever Collaboration Group)
Arbetsmiljöarbete från hemmakontoret med Carolin Wilhelm (Clever Collaboration Group)
Risk- och konsekvensanalys i Coronas spår med Pierre Wettergren (Clever Collaboration Group)

”Kan man förbereda sig på det okända? Dagens situation sätter kontinuitetshantering på prov. Strategier kan behövas för hantering av stora personalbortfall, tapp av nyckelpersoner och för kritiska underleverantörer.”

I samarbete med Atea är vår Pierre Wettergren en av talarna på detta webinar 22 april kl 09.00 ”Säkra din verksamhet med kontinuitetshantering”.

Pierre är en internationellt erkänd expert inom Business Continuity Management (BCM), sedan 2007 engagerad expert inom ISO och utveckling av internationella standarder – ISO Security & Resilience där BCM, Information Security Management, och andra internationella standarder till gagn för samhällets säkerhet utvecklas. Under de senaste 10 åren har Pierre utvecklat kompetensområdet BCM, varit en frekvent talare på konferenser, och en uppskattad lärare, workshop ledare och coach.

Vid vår Clever digifika 2 september lyssnade och diskuterade vi med dr Jan Wickenberg, innovatör och forskare kring produktutveckling inom kommunikation, lärande och den informella sidan av en organisation. Även nu universitetslektor på Chalmers. Jan berättade för oss om hur han forskat och jobbat kring ett problem som existerar på arbetsplatsen men ett problem som få känner till. Han sa:

”Om ett riktigt gott lärande ska blomma måste man känna sig säker, man ska inte exponeras för någon man fruktar kan döma en.”

– dr Jan Wickenberg

Han förklarade att på en arbetsplats finns ofta outnyttjad potential till lärande. En potential som i vissa fall chefen eller arbetstagarna inte är medvetna om.

Jan började forska kring problemet under sin tid på AstraZeneca. Utifrån Chris Argyris forskning och teorier tog han fram metoden COCOA för att öka kreativiteten och lärandet i produktutvecklings- och förändringsprojekt. Metoden är en variant av en sedvanlig projektgranskning, men skiljer sig dels genom att fokusera på sådant man vanligen inte talar om och dels genom att det inte skrivs någon granskningsrapport. COCOA innebär att man intervjuar projektledare i ett företag med löftet att inte berätta vad som sägs under intervjun för deras chefer. Med tilliten och frånvaro av press kommer osagda saker upp till ytan som inte sägs när chefen är på plats. Saker som bara sägs i ”organisationens skuggor” som Jan beskriver det i sin avhandling.

Den här metoden kom att bli uppskattad av projektledarna, och påvisade att lärandet blev bättre när projektledarna känner mindre press på jobbet och dess chef inte är lika inblandad i projekt, jobb osv. Även om projekten gav tummen upp för metoden fanns det chefer som inte uppskattade att projektgranskningar genomfördes utan att tillföra cheferna resultaten. Enkelt uttryckt var metoden inte tillräckligt legitim för intressentgruppen ’chefer’.

Erfarenheterna från COCOA tog Jan tillvara när han senare tillsammans med CCG:s VD Pierre Wettergren fram en ny metod för Business Continuity Management på AstraZeneca. BCM-metoden använder sig av samma mekanismer som COCOA för att få reda på vad som sker ”i skuggorna” men ser också till att tillfredsställa chefernas intresse av kontroll. Metoden blev framgångsrik och används av flera bolag. Den har också demonstrerats för Krisberedskapsmyndigheten, den myndighet som vid denna tid ansvarade för att hjälpa övriga myndigheter med sin krisberedskap.

Tankegodset bakom BCM-metoden finns beskriven i den akademiska artikeln Trade-offs between efficiency and legitimacy when implementing a large change program at the middle management level.

Deltagarna fick se bilden som Jan hade som omslag på sin avhandling:

Exploring the Shadows of Project Management – Jan Wickenberg

Bilden beskriver det politiska spelet som sker i organisationer. När chefen närvarar och ”maktens strålkastare” lyser på oss så händer det lätt att vi beter oss annorlunda, ”skärper till oss” och blir onaturliga jämfört med i normalläget när chefen är längre bort. Detta gör det svårt för chefer att veta precis vad som försiggår i organisationen. Det är i skuggorna som mycket av livet i organisationen finns och det på gott och ont, säger Jan. I sin avhandling redovisar han vad en chef behöver veta för att kunna observera vad som sker i skuggorna utan att det onaturliga beteendet uppstår.

”Det är i skuggorna som mycket av livet i organisationen finns och det på gott och ont.”

– Dr Jan Wickenberg

Clever Collaboration Group tackar Jan för denna informativa och intressanta digifika. Han pratar om saker som de flesta inte är medvetna om eller vågar prata om. Hans upplysande berättelse kring hans forskning gjorde att deltagarna på digifikan spetsade öronen och kom med flera frågor och blev väldigt intresserade. Riktigt kul! Stort tack!

Varannan onsdag kl 10 är det öppen digifika med oss på Clever Collaboration Group. Du fixar egen fika vi bjuder på en stunds samvaro tillsammans med ett tema och en gäst som berättar om något inom området arbetsliv, hälsa och arbetsmiljö. Det går bra att ställa frågor och reflektera via chatten eller live när det finns utrymme.

Anmäl dig genom att skicka e-post till hello@ccgeurope.com. Vi skickar en mötesinbjudan med länk till Teams möte strax innan.

Teman Hösten 2020

Onsdag 16 september kl 10.00
Arbetsmiljö som en del av verksamhetsplaneringen- hur myndigheten arbetar med strategiskt arbetsmiljöarbete med Nina Bengtsson (Arbetsförmedlingen)

Onsdag 30 september kl 10.00
A piece of the boardroom pie – ett samtal om vad som driver styrelsers engagemang i hälsa- och arbetsmiljöfrågor med dr Caroline Lornudd (Lornudd Consulting AB, Karolinska Institutet)

Onsdag 14 oktober kl 10.00-10.30
Combating sexual haressment – a conversation about research on sexual haressment in Bosnia and Herzegovina with J.D. Lejla Gacanica (This Clever Digifika will be in english.)

Under våren 2020 vaknade Sverige till liv när det kommer till digitalisering, kris- och sårbarhetshantering, hur samhällets stöd vid våld i nära relation brister, hur vi ska säkra viktiga leveranser och informationssäkerhet i organisationer under kris, väcka frågan kring god arbetsmiljö mitt i förändring och osäkerhet. CCG Europes mission är att förändra sättet människor arbetar tillsammans och vi älskar att fler blir passionerade för de frågor vi brinner för.

Vi ser fram emot en höst där löven blir gula, orangea och röda. Det är då vi kavlar upp ärmarna, kreativiteten sprudlar och vi gör det tillsammans med andra. Vi har många nya spännande samarbeten och erbjudanden på gång. Ni hittar oss till exempel som guldmedlemmar i Johanneberg Science Parks nätverk för små- och medelstora företag samt leder webinar i samarbete med Business Region Göteborg. Vill du hänga med oss lite informellt är Clever Digifika en skön avslappnad tillställning. Vi har startat vår första online utbildning i BAM Bättre arbetsmiljö i samarbete med Hariett AB och fler utbildningar kommer.

Höstens aktiviteter– här hittar ni oss (klicka på rubriken för länk till mer information)

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning
11 och 18 augusti samt 8 september kl 09.00-16.00 via Teams
CCG Europes öppna arbetsmiljöutbildning på helt online med klassrumskänsla för chefer och skyddsombud. Fler datum erbjuds under hösten.

Clever digifika
Start 19 augusti. Varannan onsdag kl 10.00-10.30 via Teams
CCG Europes öppna digifika där vi bjuder på en stunds härvaro tillsammans med ett tema och en gäst som berättar om något inom området säkerhet och arbetsmiljö.

Online Workshop: Var brister skyddsnätet?
Öppen till 31 augusti
CCG Europe bjuder in alla intressenter runt våld i nära relation till en digital workshop för att identifiera på vilket sätt samhället brister i att ge rätt hjälp och stöd. Med denna workshop vill vi vända på perspektivet och synliggöra att alla myndigheter har ett ansvar att arbeta med denna fråga på helt nya sätt. Fokus är att identifiera var det finns potential att bli bättre så vi kan minska våldets konsekvenser och spara samhällets resurser.

Webbinar: Arbetsmiljöarbete – nödvändigt ont eller smart affär? – Business Region Göteborg
3 september kl 09.00-09.45 + Q&A
CCG Europe gästar Business Region Göteborg:s Svar Direkt för små- och medelstora företagare som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

Projekt Modig – Göteborgsregionen
Start 16 september
CCG Europe samarbetar med Högskolan Väst och EQonsulting i utbildningen ”Förändringsledarskap vid digitalisering” för enhetschefer, samordnare och lokala projektledare som fortsättning på ledarskapsutbildning i Projekt Modig.

1 2 3 16