Human Rights

Har du kunskap om våld i nära relation, ofrivilligt eller professionellt? Nu kan du vara med och förbättra samhället med din kunskap. Vi bjuder in alla intressenter runt våld i nära relation till en digital workshop för att identifiera på vilket sätt samhället brister i att ge rätt hjälp och stöd. Med denna workshop vill vi vända på perspektivet och synliggöra att alla myndigheter har ett ansvar att arbeta med denna fråga på helt nya sätt. Fokus är att identifiera var det finns potential att bli bättre så vi kan minska våldets konsekvenser och spara samhällets resurser.
Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Endast 10 procent anmäler och var fjärde kvinna har någon gång varit i en destruktiv relation. Mörkertalet är enormt. Vi måste tänka om och tänka nytt kring våld för att komma framåt!


VILKA FÅR DELTA?
Alla intressenter runt våld i nära är välkomna att delta. Huvudintressenterna är de brottsutsatta och deras anhöriga. De har unika erfarenheter som kan användas för att identifiera brister i vårt skyddsnät. Men alla är som sagt välkomna att delta i workshopen som sker digitalt online under hela sommaren.

Allt är anonymt. När man loggat in och börjar skriva så väljer man vilken grupp man tillhör. Syftet med att inkludera olika grupper är att det finns många som har stor kunskap som bygger på olika typer av erfarenheter och de har goda idéer om hur man skulle kunna arbeta med våld i nära. De brottsutsatta och deras anhöriga är en röst som nästan aldrig kommer fram utan blir ofta filtrerad genom andra. Genom att synliggöra olika grupper kan man stärka deras röst. Forskare är en annan röst som sällan hörs men som är viktig för att föra arbetet framåt.
Gruppindelning i workshopen:

 1. Våldsutsatt/ anhörig
 2. Stödorganisation
 3. Forskare
 4. Politiker
 5. Mötande /utredande personal som kommer i kontakt med våld i nära relation i sitt arbete
 6. Andra intressenter som t.ex advokat, konsulter m.fl

VAR
Här hittar du länken till Workshop Var brister skyddsnätet? .

HUR
Workshopen är gratis, digital och du loggar in via dator, mobil eller surfplatta. Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras inlägg. Du är anonym men ditt inlägg kommer att bli synligt för andra som är inne i workshopen när du trycker enter. Det är därför viktigt att du är noga med att skriva helt avidentifierad information. Ange inga namn, orter eller saker som går att känna igen. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera de delar av ett inlägg som bryter mot ovanstående för att säkerställa att vi följer GDPR.
TIPS! Använd workshopen som diskussionunderlag i ett arbetsgrupp och skriv in vad ni kommer fram till.

Så här ser det ut inne i workshopen. Man väljer det område där man upptäckt brister.
Mappar som inte syns på bilden ringar in följande områden:
7. Arbetsförmedlingen 8. Stöd- och intresseföreningar 9. Konsekvenser av Våld i nära 10. Skatteverket 11. Tillsynsmyndigheter

NÄR
Workshopen pågår dygnet runt. Workshopen stängs söndagen den 4 oktober kl 24.00.

OBS! Tiden för workshopen har förlängts från 31 augusti.

VAD HÄNDER SEDAN?
Alla insamlade synpunkter blir till en rapport som kommer att överlämnas till ansvariga politiker samt till generaldirektörer för de olika myndigheterna. Man kan säga att det blir ett upprop, en namnlista men utan namn. Det är mer att likna vid en todo-lista till politiker som är noggrant specificerad av dem med störst erfarenhet av våld i nära relation.

Det som skrivs i workshopen bli synligt för alla som loggar in nu och framåt och rapporten efteråt kommer att bli offentlig enligt offentlighetsprincipen när den överlämnas till en myndighet eller till riksdagen.

Vi måste tänka och göra på nya sätt runt våld!

SYFTET MED WORKSHOP – VAR BRISTER SKYDDSNÄTET:

 • Samla in kunskap och erfarenheter från alla intressenter runt våld i nära relation
 • Identifiera systemfel och avvikelser så att de kan rättas till

MÅLET ÄR ATT BIDRA TILL:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

VÅLDETS FASER

Våld i nära relation pågår ofta under lång tid och har flera faser:

 1. Normalisering, man vet inte om att man lever i en destruktiv relation
 2. Uppvaknande, insikt om att man behöver lämna
 3. Lämnandet, här eskalerar våldet och kan snabbt bli mycket farligt
 4. Eftervåld, kan pågå i många år i synnerhet om man har barn tillsammans

Det huvudsakliga stödet i samhället finns i fas 3 och bygger på att det finns fysiskt våld och att kvinnan eller någon annan vågat göra en polisanmälan. Men våldet kan se ut på många sätt och pågå i decennier. Därför är det viktigt öka kunskapen om våldets faser så att myndigheter kan utforma riktlinjer och stöd för alla de olika faserna med syfte att avbryta våldet tidigare, minska konsekvenserna av våld samt läka och bygga upp livet igen för de medborgare som drabbats.

För att minska våldets konsekvenser
måste vi förstå dess mekanismer! Maria Larsson

Initiativtagare till denna workshop är Maria Larsson på Clever Collaboration Group. Hon har arbetat med sociala innovationer på olika sätt efter att hon av egen erfarenhet förstod hur illa det ser ut med stödet från samhället i dessa oftast hopplösa situationer.

”Våld i nära relation är ett svårt och komplext område. Därför måste man arbeta på många olika fronter samt hitta nya vägar. Det är tydligt att de gängse sätten att arbeta med våld i nära relation inte räcker till på långa vägar. Vi måste tänka om och tänka nytt. Bredda och få nya perspektiv. Att ta in alla intressenter är den i särklass viktigaste faktorn för att nå framgång. Tänk om man inom t.ex bilindustrin bara byggde en bil utan att säkerställa att den fungerar i alla lägen eller vad deras kunder gillar/behöver. Myndigheter borde mäta sin måluppfyllnadsgrad med hänsyn till sitt uppdrag kontra sin leverans, i en mycket högre omfattning än vad som sker idag för att tidigare se vad som fungerar och inte.” säger Maria.


Bakom denna workshop står Clever Collaboration Group AB. Detta är en del av vårt samhällsengagemang / CSR- arbete, som vi gör därför att vi kan och vill hjälpa till med vår kunskap om risk, säkerhet, kontinuitet och verksamhetsutveckling. Workshopen är byggd i en plattform för digitalt mötesstöd som heter MeetingSphere och medger en rad olika användningsområden för att processa och förädla information.
Vi kopplar vårt samhällsengagemang mot FN:s deklaration om Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt Agenda 2030 för ett hållbart samhälle och denna workshop adresserar följande mål i Agenda 2030:

MÅL 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
3.2 FÖRHINDRA ALLA DÖDSFALL SOM HADE KUNNAT FÖREBYGGAS BLAND BARN UNDER FEM ÅR
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA
3.5 FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK
3.7 TILLGÄNGLIGGÖR REPRODUKTIV HÄLSOVÅRD, FAMILJEPLANERING OCH UTBILDNING FÖR ALLA
3.8 TILLGÄNGLIGGÖR SJUKVÅRD FÖR ALLA

MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET
5.1  UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.2  UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.3  AVSKAFFA TVÅNGSÄKTENSKAP OCH KÖNSSTYMPNING
5.6  ALLMÄN TILLGÅNG TILL SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER
5.B  STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK
5.C  SKAPA LAGAR OCH HANDLINGSPLANER FÖR JÄMSTÄLLDHET

MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET
10.2  FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
10.4  ANTA SKATTE- OCH SOCIALSKYDDSPOLITIK SOM FRÄMJAR JÄMLIKHET

MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
11.1  SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD
11.B  IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKTIVITET OCH KATASTROF-RISKREDUCERING

MÅL 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
16.1  MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN
16.2  SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE, MÄNNISKOHANDEL OCH VÅLD
16.3  FRÄMJA RÄTTSSÄKERHET OCH SÄKERSTÄLL TILLGÅNG TILL RÄTTVISA
16.6  BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER
16.7  SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE
16.9  SÄKERSTÄLL JURIDISK IDENTITET FÖR ALLA
16.10  SÄKERSTÄLLA ALLMÄN TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH SKYDDA DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA
16.A  STÄRK DE NATIONELLA INSTITUTIONER SOM FÖREBYGGER VÅLD, TERRORISM OCH BROTTSLIGHET
16.B  FRÄMJA OCH VERKSTÄLL ICKE-DISKRIMINERANDE POLITIK OCH LAGSTIFTNING

Tack för att du vill hjälpa till att uppfylla FNs globala mål och verka för mänskliga rättigheter i praktiken!
/ Team CCG

Vill du veta mer? Kontakta: maria.larsson@ccgeurope.com eller 0708384848

Aktivism mot våld – använd hashtaggen #skyddsnätet
Du kan själv bli en faktor för förändring genom att delta i workshopen och dela den på sociala medier så att andra hittar hit och kan bidra. Använd då hashtaggen #skyddsnätet så att andra kan hitta hit.
Andra hashtags som är bra är att följa eller använda är #kvinnofrid #våldinärarelation #gömdakvinnor #barnkonventionen #barnrätt

Sexual harassment in workplaces is a major problem worldwide. This problem also exists at UN and OSCE, according to their own employee survey. And the experience of the Swedish #policetoo shows the magnitude of the problem. It costs tremendous resources in human suffering and long term effect on health. This type of harassment goes straight under your skin because it addresses who you are, it downgrades your gender and breaks you down very effectively.

On Human Rights Day, 10th of Dec 2019, the world’s largest security organization, OSCE placed sexual harassment at the very top of the agenda and invited five speakers to talk about different angels of the problem.  “Combating sexual harassment in the world of work”, was the issue to discuss at the roundtablesession, in Hofburg, Vienna. The meeting began with openingspeach from Ambassadör Ivo `Srámek, Head of Czech Delegation, Chair of Human Dimension Committee.

Speaker and panellist:
Dr. Purna Sen, Executive Co-ordinator on Sexual Harassment & Discrimination, Un Woman;
Talked about how we can progress in the work for an equal workplace. If we accept that boys will be boys, we accept all bad things that comes with it. Culture is no excuse. It only means that you have a longer way to go.

This is the most common excuses for sexual harassment:
1. It didn´t happened
2. It wasn´t me
3. She exaggerates

WHAT TO DO? Six actions from UN Woman:
1. LEADERSHIP AND MESSAGING
2. UNDERSTAND AND PRACTICE ZERO TOLERANCE
3. UNDERSTAND AND EMBED VICTIMCENTRED APPROACHES
4. UPDATE TRAINING
5. PRACTICE AND PROMOTE COLLECTIVE OWNERSHIP
6. ORGANIZATIONAL TRANSPARENCY
Read more about how to change culture and stop sexual harassment: 

Eric Carlson, Specialist – Gender, Eqality, and Diversity & ILOAIDS Branch, ILO;
Talked about the progress at ILOs meeting in june 2019. A new constitution (no 190) was taken in that provides a clear framework for action and an opportunity to shape a future of work based on dignity and respect, free from violence and harassment. The right of everyone to a world of work free from violence and harassment has never before been clearly articulated in an international treaty. It also recognizes that such behaviours can constitute a human rights violation or abuse.

Lejla Ga´canica, independent legal consultant and researcher;
Talked about her studies and work with anti- discrimination in the region of Bosnien and Herzegovina. She shared her insights that women are so used to sexual harassment that they don’t even understand that that’s why they feel bad. They blame themselves for the bad behaviours that others expose them to.

Maria Larsson, Strategic #metoo management, Clever Collaboration Group;
Talked about The Power of #metoo and how The Swedish #nödvärn/ #policetoo was organized.

The power of #metoo is to break the culture of silence. To make it safe to tell your story. Listen to other women. Understand that you are not alone. And the most important, to understand what sexual harassment is and how it occurs on our workplace so you can do something about it.

In 2017 we manage to gather 4743 women within the Swedish Policeorganization under the #nödvärn /#policetoo and said enough is enough, about sexual harassment or worse from colleagues. We collected hundreds of testimonies which they anonymized and printed as a book. We also made a special gift to The National Police Commissioner of Sweden. A giant necklace with one pearl for each woman. This necklace has toured around all policeareas in Sweden.

We can use #metoo as a tool, a weapon to combat sexual harassment on workplaces. Its much more safe to address this problems together.

Omer Fisher, Head of human Rights department, ODIHR;
Talked about the situation with harassment within the Armed forces. Hazing is a major problem that often turns into penalism and sexual harassment / abuse.

Closing remarks by: Amarsanaa Darisuren, OSCE senior Gender Adviser
Moderator: Nicola Murrey, Deputy Head of Delegation of the United Kingdom to the OSCE

From the left: Dr. Purna Sen, Amarsanaa Darisuren, Nicola Murrey,
Eric Carlson, Maria Larsson, Omer Fisher, Lejla Gacánica.

After the session everybody in the panel gets the book The Connection code by Lena Skogholm and a #metoo brachelet. It was difficult to take a proper picture, because everybody was so engaged.

 Thank you everyone for this important day! Well done!
//Maria Larsson