kvinnofrid

Har du kunskap om våld i nära relation, ofrivilligt eller professionellt? Nu kan du vara med och förbättra samhället med din kunskap. Vi bjuder in alla intressenter runt våld i nära relation till en digital workshop för att identifiera på vilket sätt samhället brister i att ge rätt hjälp och stöd. Med denna workshop vill vi vända på perspektivet och synliggöra att alla myndigheter har ett ansvar att arbeta med denna fråga på helt nya sätt. Fokus är att identifiera var det finns potential att bli bättre så vi kan minska våldets konsekvenser och spara samhällets resurser.
Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Endast 10 procent anmäler och var fjärde kvinna har någon gång varit i en destruktiv relation. Mörkertalet är enormt. Vi måste tänka om och tänka nytt kring våld för att komma framåt!


VILKA FÅR DELTA?
Alla intressenter runt våld i nära är välkomna att delta. Huvudintressenterna är de brottsutsatta och deras anhöriga. De har unika erfarenheter som kan användas för att identifiera brister i vårt skyddsnät. Men alla är som sagt välkomna att delta i workshopen som sker digitalt online under hela sommaren.

Allt är anonymt. När man loggat in och börjar skriva så väljer man vilken grupp man tillhör. Syftet med att inkludera olika grupper är att det finns många som har stor kunskap som bygger på olika typer av erfarenheter och de har goda idéer om hur man skulle kunna arbeta med våld i nära. De brottsutsatta och deras anhöriga är en röst som nästan aldrig kommer fram utan blir ofta filtrerad genom andra. Genom att synliggöra olika grupper kan man stärka deras röst. Forskare är en annan röst som sällan hörs men som är viktig för att föra arbetet framåt.
Gruppindelning i workshopen:

 1. Våldsutsatt/ anhörig
 2. Stödorganisation
 3. Forskare
 4. Politiker
 5. Mötande /utredande personal som kommer i kontakt med våld i nära relation i sitt arbete
 6. Andra intressenter som t.ex advokat, konsulter m.fl

VAR
Här hittar du länken till Workshop Var brister skyddsnätet? .

HUR
Workshopen är gratis, digital och du loggar in via dator, mobil eller surfplatta. Du kan gå in flera gånger för att lämna egna synpunkter eller kommentera andras inlägg. Du är anonym men ditt inlägg kommer att bli synligt för andra som är inne i workshopen när du trycker enter. Det är därför viktigt att du är noga med att skriva helt avidentifierad information. Ange inga namn, orter eller saker som går att känna igen. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera de delar av ett inlägg som bryter mot ovanstående för att säkerställa att vi följer GDPR.
TIPS! Använd workshopen som diskussionunderlag i ett arbetsgrupp och skriv in vad ni kommer fram till.

Så här ser det ut inne i workshopen. Man väljer det område där man upptäckt brister.
Mappar som inte syns på bilden ringar in följande områden:
7. Arbetsförmedlingen 8. Stöd- och intresseföreningar 9. Konsekvenser av Våld i nära 10. Skatteverket 11. Tillsynsmyndigheter

NÄR
Workshopen pågår dygnet runt. Workshopen stängs söndagen den 4 oktober kl 24.00.

OBS! Tiden för workshopen har förlängts från 31 augusti.

VAD HÄNDER SEDAN?
Alla insamlade synpunkter blir till en rapport som kommer att överlämnas till ansvariga politiker samt till generaldirektörer för de olika myndigheterna. Man kan säga att det blir ett upprop, en namnlista men utan namn. Det är mer att likna vid en todo-lista till politiker som är noggrant specificerad av dem med störst erfarenhet av våld i nära relation.

Det som skrivs i workshopen bli synligt för alla som loggar in nu och framåt och rapporten efteråt kommer att bli offentlig enligt offentlighetsprincipen när den överlämnas till en myndighet eller till riksdagen.

Vi måste tänka och göra på nya sätt runt våld!

SYFTET MED WORKSHOP – VAR BRISTER SKYDDSNÄTET:

 • Samla in kunskap och erfarenheter från alla intressenter runt våld i nära relation
 • Identifiera systemfel och avvikelser så att de kan rättas till

MÅLET ÄR ATT BIDRA TILL:

 • Skapa nya arbetsrutiner, metoder och praxis för myndigheter
 • Kvalitetssäkra myndigheters arbete utifrån ett brukarperspektiv
 • Minska sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap till följd av brottsutsatthet
 • Minska antalet mord, självmord och alla typer av våld till följd av brott i nära relation

VÅLDETS FASER

Våld i nära relation pågår ofta under lång tid och har flera faser:

 1. Normalisering, man vet inte om att man lever i en destruktiv relation
 2. Uppvaknande, insikt om att man behöver lämna
 3. Lämnandet, här eskalerar våldet och kan snabbt bli mycket farligt
 4. Eftervåld, kan pågå i många år i synnerhet om man har barn tillsammans

Det huvudsakliga stödet i samhället finns i fas 3 och bygger på att det finns fysiskt våld och att kvinnan eller någon annan vågat göra en polisanmälan. Men våldet kan se ut på många sätt och pågå i decennier. Därför är det viktigt öka kunskapen om våldets faser så att myndigheter kan utforma riktlinjer och stöd för alla de olika faserna med syfte att avbryta våldet tidigare, minska konsekvenserna av våld samt läka och bygga upp livet igen för de medborgare som drabbats.

För att minska våldets konsekvenser
måste vi förstå dess mekanismer! Maria Larsson

Initiativtagare till denna workshop är Maria Larsson på Clever Collaboration Group. Hon har arbetat med sociala innovationer på olika sätt efter att hon av egen erfarenhet förstod hur illa det ser ut med stödet från samhället i dessa oftast hopplösa situationer.

”Våld i nära relation är ett svårt och komplext område. Därför måste man arbeta på många olika fronter samt hitta nya vägar. Det är tydligt att de gängse sätten att arbeta med våld i nära relation inte räcker till på långa vägar. Vi måste tänka om och tänka nytt. Bredda och få nya perspektiv. Att ta in alla intressenter är den i särklass viktigaste faktorn för att nå framgång. Tänk om man inom t.ex bilindustrin bara byggde en bil utan att säkerställa att den fungerar i alla lägen eller vad deras kunder gillar/behöver. Myndigheter borde mäta sin måluppfyllnadsgrad med hänsyn till sitt uppdrag kontra sin leverans, i en mycket högre omfattning än vad som sker idag för att tidigare se vad som fungerar och inte.” säger Maria.


Bakom denna workshop står Clever Collaboration Group AB. Detta är en del av vårt samhällsengagemang / CSR- arbete, som vi gör därför att vi kan och vill hjälpa till med vår kunskap om risk, säkerhet, kontinuitet och verksamhetsutveckling. Workshopen är byggd i en plattform för digitalt mötesstöd som heter MeetingSphere och medger en rad olika användningsområden för att processa och förädla information.
Vi kopplar vårt samhällsengagemang mot FN:s deklaration om Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt Agenda 2030 för ett hållbart samhälle och denna workshop adresserar följande mål i Agenda 2030:

MÅL 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
3.2 FÖRHINDRA ALLA DÖDSFALL SOM HADE KUNNAT FÖREBYGGAS BLAND BARN UNDER FEM ÅR
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA
3.5 FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK
3.7 TILLGÄNGLIGGÖR REPRODUKTIV HÄLSOVÅRD, FAMILJEPLANERING OCH UTBILDNING FÖR ALLA
3.8 TILLGÄNGLIGGÖR SJUKVÅRD FÖR ALLA

MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET
5.1  UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.2  UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.3  AVSKAFFA TVÅNGSÄKTENSKAP OCH KÖNSSTYMPNING
5.6  ALLMÄN TILLGÅNG TILL SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER
5.B  STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK
5.C  SKAPA LAGAR OCH HANDLINGSPLANER FÖR JÄMSTÄLLDHET

MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET
10.2  FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
10.4  ANTA SKATTE- OCH SOCIALSKYDDSPOLITIK SOM FRÄMJAR JÄMLIKHET

MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
11.1  SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD
11.B  IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKTIVITET OCH KATASTROF-RISKREDUCERING

MÅL 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
16.1  MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN
16.2  SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE, MÄNNISKOHANDEL OCH VÅLD
16.3  FRÄMJA RÄTTSSÄKERHET OCH SÄKERSTÄLL TILLGÅNG TILL RÄTTVISA
16.6  BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER
16.7  SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE
16.9  SÄKERSTÄLL JURIDISK IDENTITET FÖR ALLA
16.10  SÄKERSTÄLLA ALLMÄN TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH SKYDDA DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA
16.A  STÄRK DE NATIONELLA INSTITUTIONER SOM FÖREBYGGER VÅLD, TERRORISM OCH BROTTSLIGHET
16.B  FRÄMJA OCH VERKSTÄLL ICKE-DISKRIMINERANDE POLITIK OCH LAGSTIFTNING

Tack för att du vill hjälpa till att uppfylla FNs globala mål och verka för mänskliga rättigheter i praktiken!
/ Team CCG

Vill du veta mer? Kontakta: maria.larsson@ccgeurope.com eller 0708384848

Aktivism mot våld – använd hashtaggen #skyddsnätet
Du kan själv bli en faktor för förändring genom att delta i workshopen och dela den på sociala medier så att andra hittar hit och kan bidra. Använd då hashtaggen #skyddsnätet så att andra kan hitta hit.
Andra hashtags som är bra är att följa eller använda är #kvinnofrid #våldinärarelation #gömdakvinnor #barnkonventionen #barnrätt

Arbetsplatsen kan vara den enda våldsfria zonen för den som lever med våld i nära relation! Den globala pandemin covid-19 gör att fler är hemma och då eskalerar våldet för redan utsatta. Även nya fall uppkommer eftersom den psykiska påfrestningen blir stor av att vara hemma så mycket.

Maria Larsson, Clever Collaboration Group AB, är gästtalare på dagens öppna Clever Digifika. Ämnet är svårt men viktigt. Kunskap kan rädda liv!

Det är vanligt att man inte själv förstår att man är utsatt för våld eftersom våldet ofta trappas upp långsamt, från att vara väldigt subtilt till att eskalera. Varje steg blir det nya normala och det kallas för normalisering. Inte sällan blir man medberoende och skyddar den som gör illa på olika sätt. Det positiva med covid -19 är att frågan har kommit på agendan och debatten tagit fart kring hur många människor som är utsatta för våld i nära och hur myndigheterna som bör vara de som stöttar ofta stjälper mer än de hjälper.

Våld i nära ser nästan aldrig ut på det sätt
som media skriver om det.
Var uppmärksam och omtänksam!

Här är några tips från Maria och deltagarna på digifikan på vad arbetsplatsen kan göra för att arbeta med våld i nära relation:

 • Öka kunskapen hos HR, chefer och medarbetare kring hur våld i nära relation fungerar, vilka signaler man kan vara uppmärksam på och hur man ska bete sig och vad man ska undvika att göra. AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö ger arbetsgivaren ett långtgående ansvar och även möjlighet att hjälpa medarbetare även med en destruktiv hemmamiljö.
 • Våga närma dig en kollega som visar signaler på psykisk ohälsa och utsatthet när det är tryggt att prata med personen. Undvik att ta samtalet på telefon eller videosamtal då du inte vet vem som mer lyssnar. Du kan till exempel berätta om de observationer du gjort och fråga hur personen mår. Undvik att kritisera potentiell förövare utan fokusera på den som är utsatt.
 • Arbeta med att utveckla strukturen (policies, riktlinjer, rekommendationer) i verksamheten som ligger till grund för att kunna utveckla kulturen (beteenden) när det kommer till att upptäcka våld i nära och arbeta med det på ett klokt och omtänksamt sätt.

Maria avslutar med att dela med sig av vad hon vill se ska hända framöver och hur hon kan bidra. Där hon ser att myndigheter ofta inte har tydliga riktlinjer och att de inte gör rätt saker utan istället förvärrar situationen och medverkar till att våldet eskalerar eller förlängs. Så en fortsatt utveckling av myndigheternas riktlinjer och kunskapshöjning står högt på Marias lista, något hon gärna bidrar med framöver.

Vill du ha kontakt med Maria Larsson når du henne på LinkedIn eller på e-post maria.larsson@ccgeurope.com.

Kommentar till bilden: Maria tog på sig en brudklänning och sina favorit cowboyboots, sminkade en blåtira och gick på bokmässan i Göteborg för några år sedan för att väcka tankar kring våld i nära. När blir lycka olycka?

Tips på länkar

Nationellt centrum för kvinnofrid har en gratis webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. De har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige.

Kommande Clever Digifika med tema och gästföreläsare:

Onsdag 10 juni kl 10.00
Informationssäkra din verksamhet! med Björn Bengtsson, 2bSec

Onsdag 24 juni kl 10.00
Transformation Rwanda– ett samtal om socialt, kommersiellt och hållbart entrepenörskap i Rwanda med Ola Ekman ()

Onsdag 8 juli kl 10.00
Går jag till jobbet för att jag vill eller måste? – Ett samtal om medarbetarengagemang med Thomas Larsson, EQonsulting

Onsdag 22 juli kl 10.00
Smygmeditera dig pigg på jobbet! – ett samtal med yogalärare och fd Polis Helen Persson, Föreningen Yogafamiljen

Onsdag 19 augusti kl 10.00
Healthy Workplace – ett samtal kring hur vi kan utveckla hälsosamma och hållbara medarbetare och verksamheter med Jan Winroth (Högskolan Väst och Institutet för stressmedicin)

Onsdag 2 september kl 10.00
I skuggan av strålkastarens ljus – vad händer när chefen inte ser på? med Dr Jan Wickenberg, Chalmers University of Technology


Här är länken som vi använder Zoomlänk till Clever Digifika, varannan onsdag kl 10. Om du har facebook så kan du anmäla ditt intresse till vårt event Clever Digifika så får du påminnelser när det är dags.

Vi ses på nästa digifika!
Allt gott! / CCG- teamet