Utbildning MeetingSphere

 

BASIC MeetingSphere

Det här är en grundutbildning i MeetingSphere – det du behöver för att genomföra effektiva och kreativa möten på din arbetsplats – nödvändiga ingredienser för att öka effekten i era möten.

Förmågan att leda ett möte effektivt är en grundläggande kompetens som omfattar alla mötestyper och riktar sig till alla mötesledare. Vi utreder vilka de grundläggande förutsättningarna är och vilken roll och vilka möjligheter du har som mötesledare. Med MeetingSphere öppnas en helt ny värld av möjligheter att effektivisera möten och att hantera de utmaningar som är vanligt förekommande på möten som t.ex. att alla inte kommer till tals och att möten domineras av enstaka individer eller chefer.

Förmågan att utveckla effektiv kommunikation, att säkerställa att demokrati råder i möten, att säkerställa förutsättningar för kreativitet handlar mycket om förståelse för hur människor fungerar i grupp och hur kreativa processer fungerar. Med ett genomtänkt användande av MeetingSphere kan nu deltagare medverka på bästa sätt.

En skicklig mötesledare kan genom att utnyttja MeetingSpheres verktyg och möjligheter omsätta hela personalens förmågor till nyttiga resultat för organisationen. Detta är den bästa investeringen din chef kan göra för dig och er organisation!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete har som uppgift att leda möten och workshops. Vanliga yrkesroller är projektledare, verksamhetsutvecklare, riskhanterare, chefer, föreningsutvecklare, dvs roller som ofta håller i möten av olika typer. Även personer som har yrkesroller där mycket dialoger med andra intressenter på distans kan med behållning gå denna kurs och hämta idéer och inspiration för att utveckla sina metoder på sin arbetsplats.

Förkunskapskrav

Inga speciella förkunskaper krävs, men en vanlig nivå av PC-vana behövs.

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Du får lära dig

Kursen ger dig kunskap och de verktyg som hjälper dig att planera och genomföra dina möten med ökad professionalitet och framgång. Med grundkunskap i MeetingSphere kan du öka verkningsgraden på dina möten med 50% eller mer, dvs på halva tiden nå samma resultat eller på samma tid genomföra det dubbla arbetet.

Innehåll:

Gruppdynamik – Hur grupper fungerar, hur ska jag kunna öka engagemanget.

·        Förstå mer om hur en grupp fungerar och hur du kan få den att samarbeta.

·        Förstå mer om påverkansfaktorer och hur du kan hantera eller undvika dem.

Mötesrecept – Skillnaden på produktiva möten och vanligt förkommande möten.

·        Lär dig grundkomponenterna i ett lyckat mötesrecept och varför en del möten når resultat medan andra misslyckas.

·        Vi lär oss förstå mötesledarens roll och ansvar och de kommunikationsverktyg du behöver för lyckade möten.

·        Vi tittar på vad som karaktäriserar olika mötestyper och hur du skall planera och genomföra effektiva möten för olika mötestyper, så som online-möten, workshops, etc.

En snickare behöver en hammare, men en mötesledare behöver MeetingSphere!

·        Vi går igenom och övar på MeetingSphere:s verktyg och deras grundinställningar för lyckade möten.

·        Verktygen är Brainstorm, Discussion, Presentation, Rating (skattning), Notebook, Action Tracker, Report Maker, och Agenda Dashboard (kontrollpanelen).

Läs mer om respektive verktyg under deras respektive beskrivningar.

·        Vi bekantar oss med ett antal metoder och ser hur vi kan utveckla och kombinera dem för att nå dit vi vill. Självklart jobbar vi i MeetingSphere!

ADVANCED MeetingSphere

Advanced MeetingSphere är utbildning i verktygens avancerade tillägg. Här bygger vi vidare på grundutbildningen med de kunskaper och färdigheter du behöver för att genomföra mer komplexa och större processer i din organisation.

Vill du ha förmågan att översätta en vanlig arbetsprocess till MeetingSphere och förstå skillnader och fördelar med detta? Att ta en traditionell process som t.ex. genomförandet av riskanalyser och få ihop en organisationsövergripande riskkarta är en av tillämpningarna vi övar på. Av egen erfarenhet vet vi att en organisation med 5000 medarbetare kan sammanställas på 50 man-timmar.

Hur många mötestimmar sparar du då mot traditionellt sätt att arbeta? Många!!

MeetingSphere kan stötta vilken process du än har och öka dess verkningsgrad, dvs ökad kvalitet, ökad delaktighet, till lägre kostnad.

Förmågan att leda mötesprocesser med hjälp av MeetingSphere är inte den samma som att leda vanliga mötesprocesser. Utöver goda färdigheter att leda möten, förstå grupp-dynamik, så får du nu öva på planering och genomförande med MeetingSphere.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till process-, projekt-, gruppledare, linjechefer, verksamhetsutvecklare, riskansvariga, eller andra som vill utveckla sina färdigheter i MeetingSphere och dess tillämpning på mötesintensiva processer och verksamheter.

Förkunskapskrav

Genomgången BASIC MeetingSphere eller motsvarande förkunskapskrav som uppnåtts från aktivt användande av MeetingSphere under minst ett år. Kontakta oss för en verifiering av dina kunskaper.

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Du får lära dig:

Kursen går igenom MeetingSpheres avancerade inställningar och vi lär oss att bygga sessioner med dessa och öva på deras genomförande. Alla verktyg i MeetingSphere har avancerade inställningsmöjligheter för avancerade användare och med färdigheter av deras tillämpningar öppnas en helt ny värld av användningsområden.

När du går hem kan du t.ex. genomföra en innovations-session med hela din organisation på samma sätt som Volvo bjöd in 10’000 egna ingenjörer till en innovationsprocess.

Med avancerade inställningar följer innovativa möjligheter att tillämpa! Det är du som är den begränsande faktorn – inte MeetingSphere!

Innehåll:

Avancerad inställningar – vilka är de och vilka egenskaper har de i respektive verktyg?

·        För respektive verktyg, Brainstorm, Discussion, Presentation, Rating (skattning), Notebook, Action Tracker, Report Maker, och Agenda Dashboard (kontrollpanelen) lär vi oss de avancerade inställningarna och de egenskaper de har.

View

” – Vi lär oss vilka olika sätt vi kan visa information, skapa styrande instruktioner, numrera på olika sätt och när olika val är bättre än andra och varför.

·  ”Edit” – Vi lär oss hur vi kan delegera rättigheter för redigering till användare och när olika val är bättre än andra och varför.

·  ”Sticky Points” – Vi lär oss hur detta verktyg med fördel kan användas och de inställningar som fungerar vid olika tillfällen.

·        ”Welcome screen” – Vi lär oss att ta fram anpassade välkomstskärmar och hur man ställer in för bästa resultat.

·        ”Session instruction” – vi lär oss hur man använder session instruktionsdialoger, hur man anpassar dem, och vad man behöver tänka för att få effektiva deltagare i sina sessioner.

·        ”Session setup” – vi lär oss hur man ändrar mailhanteringen, vi lär oss hur man ”kopplar” in vanligt förekommande samarbetsverktyg som Adobe Connect m.fl. och hur telefon-konferenslösningar används tillsammans med MeetingSphere.

Avancerad Tillämpning – Vilka är möjligheterna som nu öppnar sig?

·        Här planerar, bygger, och genomför vi ett antal sessioner där vi testar olika inställningar och lär oss för- och nackdelar i olika lägen och för olika mötestyper.

·        Vi bygger också ett antal mer avancerade sessioner på olika sätt vilka sen analyseras i grupp. Här fördjupar vi oss i ”facilitator notes” och deras användning för att stötta mer komplexa arbeten.

·        En stor del av kursen är fokuserad på problemorienterat lärande, där även egna medtagna utmaningar självklart har sin plats.

Export, import, och samverka med andra systemlösningar

·        För respektive verktyg tittar vi på hur respektive export/import funktion fungerar och övar på olika tillämpningar. Import av hela dokument, import från klippbordet, export till excel, automatisera flöden med hjälp av excel.

Övriga roller – Subscription, Template, User Administrators och Co-Hosts – Vilka rättigheter och möjligheter har de i MeetingSphere?

·        Varför finns alla dessa roller?

·        Vilka rättigheter följer med rollen?

·        Vilka är de typiska användningsfallen eller tillämpningarna för dessa roller?

·        Vem i min organisation bör ha dessa roller och varför?

Nyhet! MeetingSphere App, dvs iOS och Android-varianterna

·        Här tittar vi på tillämpningar och funktionalitet i syfte att förstå hur vi anpassar våra sessioner för MeetingSphere App. Detta kursmoment tas med när appen är lanserad.

Genomgående för ADVANCED MeetingSphere är just fokus på problemorienterat lärande.

Mycket övningar i stimulerande miljöer!

PROFESSIONAL MeetingSphere

”MeetingSphere for professionals” – här hittar du utbildningar riktade till dig som är eller på väg att bli verksam i specifika roller eller branscher. Utbildningarna ger dig verktygslådan med de tillämpningar du behöver för din roll. Det du tidigare gjorde traditionellt kan du nu sätta turbo på och samtidigt reducera kostnaden radikalt för genomförandet. Detta uppnår du genom bra balans mellan online-möten, asynkront deltagande och fysiska möten – allt i snabba arbetsflöden.

Workflows

Anyone – Anywhere – Anytime

Att MeetingSphere klarar jobbet vet du redan – men vilka är lösningarna, vilka sessioner fungerar bättre än andra i olika rollspecifika utmaningar?

När du åker hem från kursen så har du svaren på frågorna och en verktygslåda full med färdiga lösningar redo att användas på hemmaplan.

Men …

Clever Collaboration Group har årtionden av erfarenheter från virtuella arbetsprocesser inom många kompetens-områden och både nationella och internationella utmärkelser för dessa bedrifter med oss i bagaget.

Vi arbetar kontinuerligt med att omsätta dessa erfarenheter till tjänster för våra kunder. ”MeetingSphere for professionals” är en del av detta och kommer löpande uppdateras vart efter som vi blir klara med utvecklingen.